تکثیر و پرورش ماهیهای اکواریومی و بیماری انها

انواع گیاهان اکواریومی:

 

 

۱-گیاه بادبزنی (ابپوش):

 

گیاه بادبزنی آبپوش 

 

 

گونه معروف آن Cabomba caroliniana است و اگرچه گِياه چندان مرغوبِي براِي نگهدارِي در آکوآريوم نِيست ، اما با وجود اِين به مقدار زِياد در آکوآريومها نگهدارِي مي شود .برگهاِي آن بسِيار ترد و شکننده است و اکثرا ماهي ها آنها را خرد کرده و برخِي دِيگر آنها را مي خورند .بدون شک در شرايط خوب ، اِين گِياه جزو زِيباترِين و درخشان ترِين گِياهان آکوآريومي مي باشد .برگهاِي بادبزن مانند آن که بر روِي ساقه رونده قرار دارند ، پناهگاه خوبِي براِي بچه ماهي ها مي باشند ولِي از آنجا که تراکم برگهاِي آن زِياد نِيست ، براِي تخم رِيزِي ماهي ها مناسب نمي باشد .در صورتِيکه نور کافِي به اِين گِياه نتابد ، دراز و بارِيک و بدشکل مي شود.

 

2- گِياه تِير کمان آبِي ِيا ساژِيتارِيا

گیاه ساژیناریا یا تیر کمان آبی 

تِير کمان آبِي ِيا ساژِيتارِيا جزو تِيره بارهنگ آبِي Alismaceae است .برگهاِي کمان مانند آن عامل اصلِي اسم گذارِي اين گياه مي باشد که از نام ِيکِي از خداِيان ِيونان گرفته شده است .اِين گِياه جزو قدِيمي ترِين گِياهان آکوآريومي محسوب مي شود .اکثرا در باتلاقها و مردابها پِيدا مي شود .حدود 6 گونه از اِين گِياه ِيافت مي شود که از آنها تِير کمان آبِي ِيا Sagittaria sagittifolia در جزاِير وسط مرداب بندر انزلِي و آبهاِي راکد وموقت کنار جاده رشت تا شهسوار ِيافت مي شود.
رِيشه هاِي ساژِيتارِياها کلا بزرگ اند و بايد در عمق 5 سانتِيمترِي کاشته شوند .وفق دادن گونه هاِي وحشِي به آب آکوآريوم ممکن است گاهِي تا ِيک سال به طول انجامد .
از انواع دِيگر آن مي توان ساژِيتارِياِي بزرگ
Sagittaria gigantean ، ساژِيتارِياِي چِينِي S.sinensis ، ساژِيتارِياِي ناتانس S.natans و ساژِيتارِياِي سوبولاتا S.subulata را نام برد

 

3- کریپتوکورین

 

کریپتوکورین 

گِياهِي است کمياب و غِيرمعمولِي که برگهاِي آن شباهت زِيادي به گِياهان خاکِي دارد .در شرايط خوب اِين گِياه تولِيد گلِي مي کند که به سطح آب فرستاده مي شود .در نور نسبتا کم ، رشد آن بسِيار خوب بوده و تولِيد برگهاِي نسبتا خشنِي مي کند که براِي تخم رِيزِي مورد استفاده ماهي ها قرار مي گِيرند .از اِين گِياه در فلور اِيران نمونه اِي وجود ندارد .از نمونه هاِيي که در آکوآريومها به کار مي رود مي توان گونه کرِيپتوکورِين گرِي فِي تِي C .griffithii که داراِي برگهاِي پهن بِيضِي شکل و نوک تِيز به رنگ سبز ابرِيشمي تِيره در بالا و صورتِي در زِير است ، و گونه کرِيپتوکورِين وِي لِي سِي آِي .willisii C را نام برد که داراِي برگهاِي نازک و مواج است .
تکثِير اِين گِياه از طرِيق ساقه هاِي رونده انجام مي شود .رشد آن به طور کلِي کند است .بخصوص اگر در معرض تابش نور شدِيد قرار گِيرد .رشد آن در شرايط تابش نور غِير مستقِيم بهتر است .مرکز اصلِي گسترش آنها آسِياِي حاره اِي است

گِياه سراتوفِيلوم

امروزه انواع اِين گِياه جزو گِياهان استاندارد آکوآريومها به حساب مي آيد .اسم معمولِي آن گِياه شاخِي است .داراِي برگهاِي ترد و شکننده بوده و از گِياهان غوطه ور فاقد رِيشه مي باشد .در استخرها و آبگِيرهايي که روزانه حدود 3 ساعت نور مستقِيم به آنها مي تابد داراِي رشد و نمو خوبِي مي باشد .اِين گِياه بقدرِي ترد است که گاهِي بِيرون آوردن آن از آب بدون خرده شدن امکان ندارد .علاوه بر اِينکه تولِيد اکسِيژن آن زِياد است ، شاخه هاِي متراکم آن پناهگاه خوبِي براِي بچه ماهي ها مي باشد.
از اِين گِياه در اِيران گونه هاِي سراتوفِيلوم دمرسوم demersum Ceratophyllum و سراتوفِيلوم ساب مرسوم C.submersum در مرداب انزلِي و برخِي دِيگر از آبگِيرهاِي شمالِي و جنوبِي کشور به ميزان وفور ِيافت مي شود .

 

4- گِياه رِيکسِيا:

 

گیاه ریکسینا

 

اِين گِياه که نمونه هايي از آن در مرداب بندر انزلِي و برخِي دِيگر از آبگِيرهاِي کشور ِيافت مي شود ، ِيکِي از بهترِين گِياهان آکوآريومي براِي تکثِير انواع ماهي ها مي باشد. تراکم توده هاِي کرِيستال مانند آن اکثرا به حدِي است که مي تواند ، تخمهاِي ماهي ها تخمگذار در سطح را در خود نگهدارد .لاروها پس از خروج از تخم بخوبِي مي توانند از آن بعنوان پناهگاه استفاده نماِيند .براِي اِيجاد ساِيه در قسمت بالاِي آکوآريوم گِياه بسِيار مناسبِي است .هر گز نباِيد ضخامت توده آن از 5/2 سانتِيمتر تجاوز نماِيد در غِير اِين صورت گِياه پژمرده و باعث آلوده شدن آب مي شود .دشمن اصلِي اِين گِياه که قدرت تولِيد اکسِيژن را دارد انواع آلگهاست که بِين شاخ و برگ آن رشد و نمو کرده و باعث خفه شدن گِياه مي گردند.

 

5- گِياه سالوِي نِيا Salvinia

 

گیاه سالوینیا 

ين گِياه جزو سرخس هاِي شناور بوده و فاقد رِيشه مي باشد .برگهاِي زِيباِي آن ممکن است گاهِي تا 10 ميلِيمتر قطر داشته باشد .سطح فوقانِي با برگهاِي زائده هاِي مومانند پوشِيده شده است که شاِيد ماهِي علاقه اِي به آنها نداشته باشد .در هر صورت هِيچِيک از انواع ماهي ها زِينتِي اِين گِياه را نمي خورند .در شرايط گرم و مرطوب رشد و نمو آنها زِياد است .اِين گِياه نمي تواند زمستانهاِي سرد و ِيخبندان را تحمل نماِيد .از انواع آن مي توان گِياه سالوِينِياناتانس S.natans را نام برد که به ميزان وفور در سطح مرداب بندر انزلِي و برخِي دِيگر از آبگِيرهاِي کشور ِيافت مي شود .يکِي دِيگر از انواع سالوِينِيا آرِي کولاتاS.auriculata مي باشد.


بدون شک تعداد زِيادترِي از انواع گِياهان آکوآريومي وجود دارند که چون نمونه هاِي آنها در اِيران ِيافت نمي شود از ذکر آنها صرفنظر مي گردد .
اکثر انواع گِياهان آبزِي در آبگِيرهاِي داخلِي کشور و گاهِي در برخِي از رودخانه ها دِيده مي شوند .در صورتِيکه داراِي شرايط خاص گِياهان آکوآريومي - که قبلا ذکر گردِيد- باشند.مي توانند مورد استفاده در آکوآريوم قرار گِيرند .در هر صورت بايد توجه داشت که وفق دادن آنها با شرايط آکوآريومها گاهِي ممکن است حتِي ِيکسال بطول انجامد .

 

6- زانیچلیا پالوستریس:

 

 

این گیاه گیاهی است خاستگاه ان اسیا افریقاواروپا است گیاهی مقاوم با هر شرایطی که به صورت مارپیچ رشد میکند دمای مناسب برای این گیاه 15-22 درجه سانتی گراد

7- آلترناترا رینسکی لیلاسینا:

 

 

خاستگاه برزیل و پروگوئه است گیاهی زیبا از نظر رنگ و دمای مناسب برای رشد این گیاه26-24درجه سانتی گراد است حد اکثر رشد این گیاه   50 سانتی متر است

 

۸-آنوبیاس آفزلی

 آنوبیاس آفزلی 

 دمای مناسب برای این گیاه۲۴-۲۲استوحداکثر رشد این گیاه ۲۰سانتی متر است یا مناسب۵-۱۵ است خاستگاه این گیاه افریقا است

 

۹-هيگروفيلا:

 

 

این گیاه در کشور ما به گیاه سیوی معروف است تکثیر این گیاه به وسیله قلمه زدن است گیاهی مقاوم وزیبا است که به راحتی تکثیر میشود و در کشور ما در بیشتر فروشگاه های اکواریوم وجود دارد

 

۱۰-آکوروس گرامینئوس

 

دمای مناسب براتی این گیاه ۱۵-۲۰درجه سانتی گراد استو سختی اب۲-۱۰این گیاه تا ۱۵ سانتی متری رشد میکندخاستگاه این گیاه اسیامخصوصا ژاپن است

 

شمه:سلام وبلاگ خیلی خوب و کاملی داری می خواستم بدونم روش دقیق پرورش گیاه هارو می تونی توضیح بدی مثلا قلمه زدن چطوریه؟

 

طرز تکثیر گیاهان آکواریوم:

 

اگر از  گیاهان آکواریومی به دقت مراقبت کنید در مدت کوتاهی میتوانید آنها را تکثیر کنید که با این کار به زیبایی اکواریوم شما دو چندان میشود

گیاهان اکواریوم معمولا به سه روش زیر تکثیر میشوند

 

1-      قلمه زدن : بیشتر گیاهان اکواریومی که به بازار عرضه میشوند از راه قلمه زدن تکثیر میشوند که تشخیص اینکه کدام گیاه از راه قلمه زدن تکثیر میشود بسیار آسان است .

      گیاهانی که از این راه ازدیاد میشوند در ساقه خود بندهایی دارند که این بندها خاستگاه برگ و یا ریشه هستند و یا به برگ تبدیل شده اند . شما میتوانید این گیاهان را به فاصله حداقل 10 سانتی متر از نوک گیاه در زیر یکی از بندها جدا کنید و شاخه جدا شده را کشت میدهیم و نگران گیاه والد نباشید زیرا از قسمتی که قلمه را جدا کردیم دوباره جوانه میزند و گیاه شما دوباره زیبایی خود را خواهد داشت

برخی از گیاهان هستند که کاملا پوشیده از برگ هستند  مثلگیاه بادبزنی (ابپوش) این گیاه را از هر نقطه ای قلمه کنید و کشت دهید رشد میکند

 

2- جوانه زدن بر روی ساقه: برخی از گیاهان آکواریومی بر روی ساقه خود جوانه میزنند و این جوانه رشد میکند این حالت را بیشتر گیاهان آکواریومی که به وسیله قلمه زدن تکثیر میشود دارا میباشند دربرخی از این گیاهان جوانه  خود به خود دارای ریشه میشود و از گیاه والد جدا میشوند شما با جدا کردن این جوانه ها که بر روی ساقه به وجود آمده اند و کشت این جوانه ها میتوانید از این روش گیاه را تکثیر کنید این نوع تکثیر را گیاهان هيگروفيلا و گیاه بادبزنی و.. دارا میباشند که گیاهان مقاومی برای آکواریوم هستند مخصوصا گیاه هيگروفيلا( این گیاه هم مثل گیاه آبپوش به وسیله قلمه زدن نیز تکثیر میشود)  که سرعت ازدیاد بالایی دارد و گیاه بسیار مقاومی است و من پیشنهاد میکنم برای شروع نگهداری گیاهان آکواریومی از این گیاه استفاده کنید

 

4-      پا جوش ( شاخه زیر زمینی): راه تشخیص این گیاهان که به این روش تکثیر میشوند این است که این گیاهان فاقد ساقه هستند . یکی از معروفترین  گیاهانی که به این روش تکثیر میشود گیاه کریپتوکورین است .

 

    گیاهانی که به این روش تکثیر میشوند بعد از رشد و والد شدن از بین برگهای گیاه شاخه رونده ای رشد می کند که به زیر بستر که همان خاک ویا ماسه است میروند و سپس در زیر بستر رشد میکنند و به جلو میروند و در فاصله معینی از این شاخه زیر زمینی گیاهان نوزاد جوانه زده و از بستر بیرون می آیند .

تکثیر این گیاهان نوزاد را پس از رشد کافی از گیاه والد جدا کرده و آن را کشت دهید

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:19  توسط علی  |